Reklamační řád

Reklamační řád

obchodní společnosti glamur s.r.o.
se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 286 02 781
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33997

 

1. Úvodní ustanovení

1.1.        Tento Reklamační řád (dále jen „RŘ“) je obchodní společností glamur s.r.o, se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 286 02 781, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33997 (dále jen „Prodávající“), vydán za účelem splnění povinnosti Prodávajícího podle ustanovení § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, t. j. splnění povinnosti Prodávajícího řádně informovat Kupujícího o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále také jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

1.2.        Kupujícím se podle tohoto RŘ rozumí osoba, kterou je při uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím nutno považovat za spotřebitele z hlediska příslušných obecně závazných právních předpisů (dále jen „Kupující“). Pro právní vztahy Prodávajícího a osoby, kterou příslušné právní předpisy za spotřebitele nepovažují, se tento RŘ neuplatní; pro tyto osoby se uplatní ujednání uzavřené kupní smlouvy a příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů.

 

2. Rozsah uplatnění práva z vadného plnění

2.1.        Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

2.1.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

2.1.2 se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

2.1.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

2.1.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

2.1.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2.        Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to neplatí:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy zboží.

2.3.        Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

3. Práva z vadného plnění

3.1.        Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 2 odst. 2.1 RŘ, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

3.2.        Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

3.3.        Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

3.4.        Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

3.5.        Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 

4. Způsob uplatnění nároků z vadného plnění

4.1.        Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího.

4.2.        Kupující může uplatnit reklamaci:

a) poštovní zásilkou na adrese Prodávajícího: glamur s.r.o., Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava‑Moravská Ostrava (zboží není možno zasílat Prodávajícímu na dobírku, taková zásilka nebude převzata);
b) osobně v sídle Prodávajícího na adrese Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.

4.3.        Kupující při uplatnění reklamace Prodávajícímu poskytne:

a) doklad o uzavření kupní smlouvy (daňový doklad, faktura, příp. záruční list);
b) reklamované zboží s veškerým příslušenstvím;
c) řádný a úplný popis vady a jejích projevů.

4.4.        Uplatní-li Kupující reklamaci, vydá mu Prodávající v písemné formě potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.5.        Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

5. Závěrečná ustanovení

5.1.        Kupující může mít v souvislosti s vadným plněním Prodávajícího i jiná práva, než jsou výslovně specifikována v tomto RŘ; tato práva mohou vyplývat z uzavřené kupní smlouvy nebo z příslušných obecně závazných právních předpisů. Prodávající se přijetím tohoto RŘ nikterak nezbavuje povinnosti uspokojit všechny nároky Kupujícího plynoucí z uvedených práv, které budou Kupujícím uplatněny po právu.

5.2.        Pokud bude jakékoliv ustanovení tohoto RŘ v rozporu s kogentními ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů, použije se pro úpravu práv a povinností uvedených v tomto RŘ ustanovení obecně závazných právních předpisů.

5.3.        Tento RŘ nabývá účinnosti dne 24.7.2018.

 

V Ostravě dne 24.7.2018.        

Prodávající je oprávněn tento reklamační řád kdykoliv změnit.