Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti glamur s.r.o.
se sídlem Praha 5, Smíchov, Mozartova 3337/14
IČ: 286 02 781
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 353717 
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.decodeco.cz

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) obchodní společnosti glamur s.r.o, se sídlem Praha 5, Smíchov, Mozartova 3337/14, IČ: 286 02 781, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 353717 (dále jen „Prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.decodeco.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). OP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky a další související právní vztahy. Pro vyloučení pochybností Prodávající uvádí, že tyto OP se nevztahují na případy, kdy je kupní smlouva s Kupujícím uzavřena v provozovně či na pobočce Prodávajícího.

1.2.        OP se nevztahují ani na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Osoba, která objednává zboží v rámci své podnikatelské činnosti, je povinna na tuto skutečnost Prodávajícího upozornit před uzavřením kupní smlouvy a sjednat s Prodávajícím kupní smlouvu individuálně.

1.3.        Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V kupní smlouvě je možné sjednat ujednání odchylná od ustanovení OP; odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

1.4.        Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.        Znění OP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

2.     UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.        Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.        Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3.        Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu (včetně škod jakožto újmy na jmění), která vznikne v důsledku porušení uvedené povinnosti ze strany Kupujícího.

2.4.        Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.        Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně OP).

2.6.        Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.     UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.        Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

3.2.        Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) neboť v souvislosti s dodáním zboží použitelným při stavebních a montážních pracích se podle příslušných právních předpisů uplatní různá sazba DPH (základní nebo snížená) v závislosti na tom, zda je součástí dodávky stavebních (montážních) prací či nikoliv; Prodávající proto při neadresné nabídce zboží ve webovém rozhraní obchodu není schopen předem sdělit výši ceny s DPH. Cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu bude tedy v návaznosti na dojednání konkrétních podmínek dodání zboží navyšována o DPH v souladu s účinným zněním příslušných právních předpisů. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.        Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.        Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.      objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2.      způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3.      informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.        Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

3.6.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, druh zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě objednávky, kdy není zboží u dodavatele skladem a je vyráběno až na základě objednávky Kupujícího, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím uhrazení zálohy ve výši 50% ceny zboží.

3.7.        Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Potvrzení o obdržení objednávky (bod 3.5 OP) není přijetím (akceptací) objednávky; přijetí objednávky (akceptace) je projevem vůle Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím na základě jeho objednávky, zatímco potvrzení o přijetí objednávky (bod 3.5 OP) je pouze automatizovaně zasílaným potvrzením Prodávajícího, že objednávka Kupujícího byla Prodávajícímu doručena.

3.8.        Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

3.9.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.     CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

·         v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Sokolská třída 1545/89, 70200 Ostrava;
·         v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;

·  bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č.ú. 43-5750470207/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

·         online kartou.

4.2.        Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.        Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 OP ani jiné ustanovení OP, podle něhož je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží před převzetím zboží.

4.4.        V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Nedojde‑li k zaplacení kupní ceny ve lhůtě dle předchozí věty, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit; Prodávající současně není v prodlení s plněním svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pokud Kupující nezaplatil kupní cenu.

4.5.        V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.6.        Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6 OP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

4.7.        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.        Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

5.     ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze (mimo jiné) odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k níž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím nebo od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2.        Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 OP či o jiný případ, kdy od kupní smlouvy nelze podle těchto OP nebo příslušných obecně závazných právních předpisů odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího kancelar@glamur.cz.

5.3.        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 OP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.        V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 OP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a pokud tím Kupujícímu nevzniknou další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.5.        Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.        Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

5.7.        Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.     PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.        V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.        Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupujícího zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 49,- Kč (slovy: čtyřicet devět korun českých) za každý kalendářní den ode dne, kdy měl Kupující zboží vyzvednout až do dne vyzvednutí zboží nebo do dne jiného zániku právního vztahu z kupní smlouvy nebo je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.        V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.        Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem potvrzení o převzetí zboží Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží nebyl porušen.

6.5.        Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

7.     ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1.        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).

7.2.        Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

7.2.1.      má zboží vlastnosti, které Prodávající popsal,
7.2.2.      se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3.      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.4.      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.        Ustanovení uvedená v čl. 7.2 OP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.        Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.        Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny Sokolská třída 1545/89, 70200 Ostrava. Prodávajícímu musí být řádně umožněna prohlídka zboží, jehož se uplatnění práv z vadného plnění týká; pokud to je s ohledem na povahu vady zboží možné, předloží Kupující vadné zboží Prodávajícímu na adrese jeho provozovny.

7.6.        Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího.

8.     DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.        Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.        Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.        Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za újmu (včetně škody jako újmy na jmění) vzniklou v důsledku protiprávních zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku zneužití webové stránky třetí osobou v rozporu s jejím účelem.

8.4.        Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

8.5.        Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy kancelar@glamur.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

8.6.        Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.        Kupující na sebe uzavřením kupní smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

9.     OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.        Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.        Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, titul, adresa bydliště, zasílací (resp. doručovací) adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.        Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy a Kupující může tento souhlas kdykoliv odvolat.

9.4.        Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.        Zpracováním osobních údajů Kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.        Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.        Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.        Kupující má právo na přístup k osobním údajům, které Prodávající o jeho osobě shromažďuje a zpracovává a má rovněž právo na jejich opravu. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5 OP) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.      požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2.      požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9.        Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

10.2.     Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.    DORUČOVÁNÍ

11.1.     Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího.

12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.     Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího jakožto spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.     Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.     Pokud bude jakékoliv ustanovení těchto OP v rozporu s kogentními ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů, použije se pro úpravu práv a povinností uvedených v těchto OP ustanovení obecně závazných právních předpisů.

12.4.     Kupní smlouva včetně OP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5.     Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Sokolská 1545/89, Ostrava 70200, adresa elektronické pošty: kancelar@glamur.cz, telefon +420 737 535 606.

 

V Ostravě dne 24.7.2018

Pro vyhodnocování návštěvnosti webových stánek a optimalizaci marketingových aktivit využíváme cookies. Používáním našich webových stránek s užitím cookies souhlasíte. Více informací naleznete v podmínkách ochrany osobních údajů.